venerdì 9 gennaio 2015

Ammentamus chi 
su servìtziu no est prus operativu finas a rinnovu de cuntratu.

mercoledì 24 dicembre 2014

Bona Pasca de Nadale 

Est cun piaghere mannu chi pro custa Pasca de Nadale si pùblicat sa poesia de un'òmine chi dae pagu nos at lassadu, a nche lu connòschere in sa santa gloria.
http://marcocamedda.blog.tiscali.it/files/2011/12/Poesia-Nataleluche-cossol.jpg 

Leada dae su blog de Marco Camedda, cun s’autorizatzione sua.
Augurende a totus una Bona Pasca de Nadale cun salude, serenidade e trancuillidade.
E… àteros annos mègius.
 

Sas operadoras de isportellu.

venerdì 5 dicembre 2014

Abbasanta. Laboratòrios bilìngues.In  Abbasanta in sa  BIBLIOTECA COMUNALE paris cun sa  LUDOTECA
“LEGGIAMO E CREIAMO ASPETTANDO  NATALE
letura e laboratòriu cun sos pitzinnos dae sos 4 a sos 7 annos   
  MÈRCULIS: su 3 e su 10 de nadale a sero
dae sas 3.30 a sas 5.00 in biblioteca


e cun s’ ISPORTELLU DE LIMBA SARDA
LEGHENDE E FATENDE ISETENDE “NADALE

letura bilìngue italianu-sardu e laboratòriu   
cun sos pitzinnos dae sos 8 a sos 10 annos
chenàbura su 05 e su 12 de nadale a sero dae sas 3.30 a sas 5.00

in biblioteca.giovedì 4 dicembre 2014

Comuna de Abbasanta - Variatziones servìtziu tècnicu

Si informant totus sos abbasantesos chi s'ufìtziu tècnicu (àrea edilìtzia privada - urbanìstica - manutentzione) at adurare serradu pro urgèntzias de ufìtziu, dae su 9 a su 12 de nadale 2014.

S'utèntzia at a èssere retzida cun regularidade a partire dae su 15 de nadale.

Leghe sa nova in italianu.Avisu a sos giòvanos.

Sa cooperativa Sotziale Studio e Progetto 2 paris cun sa Provìntzia de Aristanis e su servìtziu Informagiòvanos de sas Comunas de Norghiddo e Abbasanta organizant un'atòbiu.Cras, chenàbura 5 de nadale a sas 5.00 de sero in sa sala Agorà de Abbasanta, carrera Guiso,  s'atòbiu pro dare informatziones subra su Programma Garanzia Giovani.


S’atòbiu est pro:

  • giòvanos chi non traballant e non sighint unu caminu formativu o de istrutzione,

  • impresas de su territòriu chi sunt interessadas a misuras de aprendistatu, bonus ocupatzionale, tirotzìniu, e servìtziu tzivile.


Leende parte a s’atòbiu s'at a connòschere su Programma Garanzia Giovani e àere prus connoschèntzias subra oportunidades de traballu, de formatzione e tirotzìnios.
Sos espertos ant a espricare cale sunt sos interventos e sos rechisitos chi servint pro bi pòdere leare parte.