giovedì 21 agosto 2014

Abbasanta, variatzione oràriu ufìtziu de sos tributos.


Comune de Abbasanta
Provìntzia de Aristanis 


S'informat chi s'oràriu de s'ufìtziu de sos tributos dae su 7 de austu at mudadu, s'ufìtziu est abertu a sa gente:
  • giòbia  sera 15.30 -17.30
  • chenàbura mangianu 11.00 - 13.00       


Nessun commento:

Posta un commento