giovedì 25 settembre 2014

Abbasanta. Gita: una die dedicada a sos giòvanos abbasantesos.Abbasanta Outdoor

Sa Comuna de Abbasanta, paris cun su Sòtziu Studio e Progetto 2, su Servìtziu Tzivile Natzionale e s’Agris, ant ammaniadu una die pro sos giòvanos abbasantesos chi tenent dae sos 15 a sos 30 annos.
Si tratat de una die paris pro fàghere un’escursione archeològica e connòschere mègius su pròpiu territòriu.
S’atòbiu est in Abbasanta pro su 12 de santuaine in pratza istatzione, su pullman partit a sas 9.45, si torrat a bidda a sas 6.00 de sero.
S’adesione si dat intro de su 2 de santuaine a sa mail eventi @studioprogetto2.it o in facebook a sa pàgina Eventi Giovani ad Abbasanta.
Non bi pensedas tropu ca mancari no agatades prus disponibilidade, sos chi ant a pòdere leare parte sunt màssimu 35.

 
Programma de su de bìere: 
  • Domus de Janas Mura Iddari 
  • Su zassu funeràriu de Mesu Enas                  
  • Tumba de sos gigantes Su Pranu 
  • Crèsia de Santu Austinu 
  • Tanca Règia
  • Nuraghes Zuras e Aiga


A si bustare e a si pasare est a andare a Santu Austinu, a pràndere onniunu si batit su chi cheret.

Leade parte ca sunt totus logos chi cherent bidos e cherent connotos!!!


Nessun commento:

Posta un commento