venerdì 10 ottobre 2014

Comuna de Boroneddu informat.



 Plus  Bilartzi – Bosa

Progetu Home Care Premium 2014


Unu modellu de assistèntzia a sa disabilidade e no autonomia, nou e isperimentale.

Su plus Bilartzi – Bosa at aderidu a unu progetu de s’INPS Gestione Dipendentes Pùblicos  (ex Inpdap) denominadu HOME CARE PREMIUM 2014  pro isperimentare unu modellu nou de assistèntzia a sos disàbiles e no autònomos.

Su progetu.
Sa punna de s’INPS pro mèdiu de custu progetu, est de dare assistèntzia a sos chi non sunt autònomos, in domo issoro etotu, e posca agiudare sas famìlias in s’assistèntzia cun unu contributu “prèmiu” pro atividades essentziales in sa vida de cada die, su “prèmiu” si càrculat in base a su ISEE.
Su progetu est finantziadu dae su Fundu Crèditu e atividade sotziale INPDAP-INPS, alimentadu cun su prelievu de su 0,35% dae sas pagas de su personale de sa pùblica amministratzione in servìtziu.

Sos programmas de interventu prevididos sunt 3:
Ordinàriu,
-         “diretu” a càrrigu de su Plus, si dant prestatziones integrativas/cumplementares comente servìtzios prefessionales in domo, acumpangiamentu/trasportu, frecuèntzia de tzentros diurnos, cunsigna de màndigos in domo, installatzione de ausìlios e demòtica.
-         “indiretu” unu contributu econòmicu fintzas a unu màssimu de € 1300,00 a su mese, erogados dae s’INPS pro servìtzios de assistèntzia in domo de familiares o assistentes familiares cun cuntratu de assuntzione.

Progetos a favore de istudiantes giòvanos in cunditziones de dificultade,
-         sunt  prevididas prestatziones integrativas cumplementares pro s’assistèntzia e s’integratzione iscolàstica.    

Interventos econòmicos pro sugetos chi non sunt autònomos e istant in istruturas residentziales e s’est valutadu chi no est possìbiles a los assìstere in domo.

Pro su Plus Bilartzi-Bosa podent èssere ativados 120 progetos pro una durada de màssimu 12 meses.

Recuisitos pro presentare sa dimanda:
- èssere dipendentes e pensionados pùblicos, utentes de sa gestione INPS ex INPDAP, còniuges o parentes intro de su I gradu.
- èssere residente in una de sas 32 Comunas de su Plus Bilartzi-Bosa.
- èssere  presentes in sa banca datos de s’INPS comente utentes de sa gestione ex INPDAP, chie no est registradu a sa banca datos (còniuge, familiare de I gradu, tutor o amministradore de sustentu) si devet iscrìere.


Iscritzione a sa banca datos.
Sos interessados  si podent iscrìere compilende su mòdulu de iscritzione a sa banca datos chi s’iscàrrigat dae sa setzione “Modulìstica” in su situ www.inpdap.gov.it
o podent dimandare informatziones, e agiudu a s’iscrìere, a sos isportellos sotziales de informatziones e consulèntzia familiare, in custu casu servit unu documentu de identidade e sa tèssere sanitària de su benefitziàriu.


Sos isportellos HOME CARE PREMIUM – sunt a disponimentu pro dare informatziones e consulèntzia familiare.
Gestione de sa Coop.va Sotziale A.D.A. de Bilartzi

In Bilartzi in sa Comuna Carrera Matteotti, n. 64 tel. 0785 561031
Assistentes sotziales:
dotoressa Loredana Murgia 388 9252014 Dotoressa Giuseppina Cubeddu 389 1141201

In Bosa in s’Unione de sas Comunas Carrera Azuni, (ex Pro Loco)
Assistente sotziale: dotoressa Maria Lucia Mulas 388 9252012


Leghe sa nova in su situ de sa Comuna de Boroneddu

Nessun commento:

Posta un commento