giovedì 30 ottobre 2014

Aprovatzione regulamentu pro prodùere risu

Aristanis. Su Consìgiu Provintziale, at aprovadu in sa riunione de su 21 de santuaine, su regulamentu pro  semenare arrosu, est a nàrrere chi b'at a èssere su regulamentu pro s'atividade de produtzione de su risu.

"Un regolamento che tiene conto di una realtà produttiva territoriale di cui le risaie sono parte importante"
 at naradu s'assessora provintziale a s'ambiente Mariella Pani.
Su regulamentu tenet sa punna de isòrvere sos problemas nàschidos cun su tempus, mescamente pro su chi pertocat su tretu mìnimu de distàtzia dae su tzentru de sa bidda a sas arrisàias e sa semplificatzione burocràtica de sas pràticas pro sas autorizatziones. Totu in su rispetu de su Règiu Decretu n. 1265 de su 1934, ch est galu in vigore.
A pustis de 60 dies, dae cando intrat in vigore su regulamentu, s'at a istituire una cummissione tècnicu-sanitària chi s'at a ocupare de sas autorizatziones pro sos impiantos novos.                      

Nessun commento:

Posta un commento